සිංහල

නිල් පටියක් ගැට ගසමු

ගාසා තීරයේ හමාස් ත්‍රස්තවාදීන් විසින් රඳවාගෙන සිටින ප්‍රාණ ඇපකරුවන් නිදහස් කිරීම සඳහා දැනුවත් කරමු

අපගේ ආදරණීයයන් නැවත අප වෙත ගෙන්වා ගනිමු

ළදරුවන්, කුඩා දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් ඇතුළුව සිවිල් වැසියන් 130 කට අධික පිරිසක් ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලින්, මනුෂ්‍යත්වය සහ අනුකම්පාව නොමැති ත්‍රස්තවාදීන් විසින් කුරිරු ලෙස පැහැර ගන්නා ලදී.

විශ්ව විද්‍යාලයේ, ඔබේ ප්‍රජාවේ හෝ ඕනෑම ප්‍රමුඛ ස්ථානයක ගස් වටා නිල් පීත්ත පටියක් බැඳ ඔවුන් ආරක්ෂිතව නැවත පැමිණීම සඳහා අපගේ ඉල්ලීම විස්තාරණය කරන්න.

ඔබට ඔබේ පීත්ත පටිය සමඟ ප්‍රාණ ඇපකරුවෙකුගේ ඡායාරූපයක් පළ කළ හැකිය.

 

ඔබගේ සහයෝගයෙන් වෙනසක්
ඇති කළ හැකි ය

ඔබ පීත්ත පටියක් බැඳ ඉන් පසුව:

ඔබේ ගසේ ඡායාරූපයක් සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරන්න

හැෂ්ටැග් #IsraelBlueRibbon භාවිතා කරන්න

#IsraelBlueRibbon 

අපගේ ඡායාරූප ගැලරියට ඇතුළත් කිරීමට ඔබේ ගසේ ඡායාරූපයක් අපට එවන්න. ගස ඇති ස්ථානය, ඔබේ නම සහ අපට ඔබේ නම ප්‍රකාශ කළ හැකි නම් අපට දන්වන්න

Sri Lanks

2 people held hostage by Hamas in Gaza
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Kidnapped From Israel To Gaza from KidnappedFromIsrael.com

Tie a Blue Ribbon #BringThemHome

Demand the Release the 220  hostages held by Hamas in Gaza

  1. Tie a Blue Ribbon around a tree trunk
  2. If you can – Post an image of an Israeli hostage next to the ribbon
  3. Take a picture 
  4. Send us the picture for the photo gallery
  5. Post on Social Media with the hashtag #IsrealBlueRibbon